TOŻSAMOŚĆ
NARODOWA W PRZEKŁADZIE

KONFERENCJA
24-26 WRZEŚNIA 2018r.
LWÓW, UKRAINA
YOUR WEBSITES NAME
Cyrkularz
Tożsamość narodowa jest jedną z wartości, które zachowały swoje ogromne znaczenie na przestrzeni wieków pomimo licznych transformacji i zawirowań polityczno-społecznych. 

Wybierając Tożsamość narodową w przekładzie jako temat przewodni konferencji chcielibyśmy podkreślić centralną pozycję, jaką zajmowała i wciąż zajmuje ona wśród wielu społeczeństw, jak również rozważyć, jak jest ona traktowana w przekładzie we współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie.

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów na kwestie związane z poczuciem tożsamości narodowej w przekładzie, ze szczególnym uwzględnieniem złożonych relacji zachodzących pomiędzy nimi w różnorodnych środowiskach kulturowych. 

Mamy przyjemność zaprosić teoretyków, badaczy, praktyków oraz dydaktyków przekładu, przekładoznawców, językoznawców, literaturoznawców oraz kulturoznawców wykazujących interdyscyplinarne podejście do poruszanych problemów badawczych. Zapraszamy badaczy specjalizujących się w różnych rodzajach dyskursu: od literackiego, historycznego, społecznego i politycznego, po specjalistyczny oraz audiowizualny.

Lista proponowanych obaszrów tematycznych obejmuje następujące zagadnienienia:
tożsamość narodowa wyrażona w przekładzie
tradycje narodowe w przekładzie
pamięć narodowa w przekładzie
cenzura w przekładzie
elementy kulturowe w przekładzie
adaptacja kulturowa w przekładzie
przekład humoru
stereotypy narodowe w przekładzie
odbiór kulturowy przekładu
wyzwania przekładu tekstów dotąd nietłumaczonych
rekomendacje tekstów do tłumaczenia
Wierzymy, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów dotyczących roli tożsamości narodowej w przekładzie, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, oraz umożliwi wymianę doświadczeń i metodologii.

Prezentacje

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 30 minut (20 minut przeznaczone jest na prezentację oraz 10 minut na dyskusję).
Przewidujemy również możliwość prezentacji plakatu naukowego.

Językami konferencji są język angielski, język polski oraz język ukraiński. Artykuły przeznaczone do publikacji prosimy przesyłać tylko w języku angielskim.

Publikacja

Uczestnicy konferencji proszeni są o przesłanie streszczeń referatów i plakatów liczących do 300 słów do dnia 15.05.2018. Streszczenia prosimy wkleić do formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konferencji. Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o przyjęciu referatu lub plakatu do dnia 31.05.2018.

Artykuły w języku angielskim należy przesłać do dnia 31.12.2018. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji nakładem wydawnictwa Peter Lang.